Rotterdam Capital Days is back – Demystifying the world of capital in Rotterdam on September 18th–22nd!Check it out!
Rotterdam Capital Days is back!

Privacy Policy

See English version below!


Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Nederland aan het Stationsplein 45 A4.002 (3013 AK), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 63726009 en draagt de naam Stichting Venture Café Nederland. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via team@venturecaferotterdam.org en telefonisch via +31 (0)10 808 00 13.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De privacyverklaring is te vinden op de website, op het gebruikersprofiel, in de e-mail en op het gebruikersprofiel.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-11-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Stichting Venture Café Nederland en daarnaast om u als gebruiker tot alle diensten van Stichting Venture Café Nederland toegang te geven.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende diensten op de website. Dit zijn:

  • Het organiseren van evenementen;
  • Het gebruik van een nieuwsrubriek;
  • Het identificeren van de gebruiker;
  • Het organiseren van donderdagse bijeenkomsten;
  • Het plaatsen van vacatures.  

Bij het formulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens, uw IP-adres en uw LinkedIn profiel. De persoonsgegevens op uw LinkedIn profiel zijn hierdoor zichtbaar en worden gebruikt. Via het formulier op de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om met u contact te houden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Tijdens de evenementen van Stichting Venture Café Nederland kan gebruik worden gemaakt van camera’s waarna de camerabeelden gebruikt kunnen worden voor commerciële en educatieve doeleinden. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot 18 maanden na laatst gebruik van uw account.  

Cookies   
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Het is mogelijk om cookies te verwijderen via uw internetinstellingen.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De grondslag voor doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden is dat deze derden het verlenen van de service van Stichting Venture Café Nederland mogelijk maken. Stichting Venture Café Nederland deelt uw data met de volgende bedrijven: OneAll, WPEngine, Venture Café Global, G-Suite, Prosperworks, Mailchimps, Amazon Web Service, Google Analytics, Tableau, Slack, Whatsapp, Zapier en Shake-On. Al deze verwerkers handelen in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Indien er sprake is van een datalek zal Verwerker dit direct aan Stichting Venture Café Nederland melden.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast gebruikt Stichting Venture Café Nederland een veilige verbinding voor communicatie en het versturen van data (zoals HTTPS). Stichting Venture Café Nederland probeert de anonimiteit van gebruiker te behouden en gebruikt pseudoniemen waar mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België. Dit doet niet af aan de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u uw persoonsgegevens wil laten aanpassen of verwijderen, gelieve een e-mail te zenden aan team@venturecaferotterdam.org. U kunt ook uw persoonsgegevens zelf aanpassen in uw profiel op de website.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u ook een e-mail zenden aan team@venturecaferotterdam.org.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan team@venturecaferotterdam.org.


Introductory provisions

This page contains the Controller’s privacy statement.  Please read this privacy statement carefully. The Controller has its registered office in the Netherlands, at  Stationsplein 45 A4.002 (3013 AK), , is registered in the commercial register of the Chamber of Commerce under number 63726009 and bears the name Stichting Venture Café Nederland. The Controller can be contacted by emailing team@venturecaferotterdam.org or calling +31 (0)10 808 00 13.

This privacy statement explains how the Controller handles the processing of personal data. It states, for example, the personal data (and categories of personal data) that are collected and the purpose for which the personal data are used. The Controller also states the legal ground for the processing of personal data. The privacy statement can be found on the website (in the user profile) and in the email (in the user profile).

The processing of personal data by the Controller falls under the statutory exemption regulations. For this reason, the processing is not reported to the Dutch Data Protection Authority.

The Controller reserves the right to amend this privacy statement. The current privacy statement was last updated on 12-11-2018.

Types, purposes, legal grounds and period of processing of personal data

The processing of your data is based on the following legal grounds: processing is necessary for the provision of services of Stichting Venture Café Nederland and, moreover, to give you, as user, access to all services of Stichting Venture Café Nederland.
Your personal data will be used for various services on the website. These are:

  • The organisation of events;
  • The use of a current affairs section;
  • Identification of the user;
  • The organisation of Thursday meetings;
  • Posting job vacancies.  

The form on the website indicates which data are mandatory. These are your name and address details, your IP address and your LinkedIn profile. This means the personal data on your LinkedIn profile are visible and can be used. The form on the website also asks for your email address. Your e-mail address is necessary in order to contact you, as well as to inform you about products or services that may be of interest to you in the future. During Stichting Venture Café Nederland events, cameras may be used, whose recordings can be used for commercial and educational purposes. The personal data will be retained for a period of 18 months after the last use of your account.  

Cookies   
The Controller uses cookies on its website. What are cookies? A cookie is a piece of information that a website stores on your computer. It collects basic technical information every time you visit the Controller’s website, such as the website from which you were redirected. This privacy statement applies to cookies and similar technology. This website can use cookies to provide visitors with personalised information, to collect information and to follow visitors during their visit to the website. This helps the Controller to improve your user experience. Cookies can be removed via your internet settings.

Reference to other websites
This privacy statement only applies to this website.

This website may contain links to other websites that are not managed and/or owned by the Controller. If you are referred to another website by clicking on such a link, the privacy statement of that website will apply. The Controller is not in any way liable or responsible for that website or for the privacy statement on that website. The Controller recommends that when visiting that website, you carefully read their privacy statement before continuing on their website.

Transfer to processors and third parties

Personal data are processed by companies engaged by the Controller for the performance of the contract. The law refers to these companies as ‘processors’. An example is the company that provides the hosting of the Controller’s website. The legal ground for transfer of your personal data to third parties is to enable these third parties to provide the service of Stichting Venture Café Nederland. Stichting Venture Café Nederland shares your data with the following companies: OneAll, WPEngine, Venture Café Global, G-Suite, Prosperworks, Mailchimps, Amazon Web Service, Google Analytics, Tableau, Slack, Whatsapp, Zapier and Shake-On. All these processors act in accordance with the General Data Protection Regulation. The processors act under the responsibility of the Controller. The Processor will immediately report any data breach to Stichting Venture Café Nederland.

Your personal data will also be shared with third parties if the Controller is obliged by law to pass on your personal data to competent authorities.

Security

The Controller has taken appropriate technical and organisational measures to protect your personal data against loss or unlawful processing. This website has an SSL certificate, which allows data to be transmitted over a secure connection. In addition, Stichting Venture Café Nederland uses a safe connection for communication and sending data (such as HTTPS). Stichting Venture Café Nederland tries to preserve the anonymity of users and uses pseudonyms wherever possible.

Your personal data will be stored on a server outside the Netherlands (in this case in Belgium). This does not affect the security of your data.

Your privacy rights

You have the right to access, rectify, remove and limit the processing of your personal data in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation. If you want to have your personal data adjusted or removed, please send an email to team@venturecaferotterdam.org. You can also change your personal data yourself in your profile on the website.

If you have any questions about this privacy statement, please send an e-mail to team@venturecaferotterdam.org.

If you wish to submit a complaint about the Controller with regard to the processing of your personal data, please contact a supervisory authority, such as the Dutch Data Protection Authority. You can unsubscribe from the newsletter by sending an email to team@venturecaferotterdam.org.

Hidden